Иницијатива за побољшање социјалног, материјалног и радног положаја цивилних лица на служби у Војсци Србије

Дана 05.фебруара 2021.године Војни синдикат Србије је упутио Министарству одбране Иницијативу следећег садржаја:

„У циљу унапређења радног положаја цивилних лица на служби у Војсци Србије, насловупредлажемо повећање коефицијента за посебне услове службе цивилних лица на служби уВојсци Србије, на тај начин што би се коефицијент из члана 24. став 2. Правилника оплатама и другим новчаним примањима професионалних припадника Војске Србије, увећао за 5%, што би уколико се ова иницијатива усвоји укупно износило 25%.Уколико наведено није могуће реализовати увећањем коефицијента, предлажемо увођењенакнаде плате по наведеном основу у фиксном износу.

Измемама Закона о Војсци Србије од пре неколико година, цивилна лица на служби у Војсци Србије сврстана су у категорију професионалних припадника Војске Србије. Том приликом њима су наметнуте нове обавезе у служби али су у погледу права која остварују остали професионални припадници Војске Србије, у значајној мери дискриминисани иако у много случајева раде потпуно исти посао. Из оваквог чињеничног стања произилази да лица за исти рад не остварују иста примања-зараду, што неспорно представља вид дискриминације на раду, што је сваки послодавац дужан да сузбије и спречи.

Да је наведено чињенично стање присутно у јединицама и установама Војске Србије најбоље илуструју примери у којима цивилна лица војну службу неретко врше у униформи Војске Србије, своје задатке обављају са оружјем, за посао у нпр. у ТРЗ Чачак, ВЗ ‘’Мома Станојловић, техничким радионицама у јединицама и сл. лица у статусу војних лица у односу на цивилна лица примају веће плате и остварују бенефициран радни стаж у већем обиму од цивилних лица.

Можда најбољи пример наведеног јесу цивилна лица на служби у ВЗ „Мома Станојловић”који обављају послове одржавања ІІ и ІІІ степена ваздухоплова и против-ваздухопловнихсредстава (највиши степен одржавања), пружају стручну помоћ јединицама неретко и утеренским условима, изводе модификације на ваздухопловима и ваздухопловнимсредствима и уводе нове технологије. Због старосне структуре запослених ВЗ „МомаСтанојловић” и остваривања права на пензију, у протеклих неколико година завод је задесио велики одлив кадра. Ниски лични дохоци такође су разлог што је један број запослених напустио завод, а многи планирају да учине исто. Министарство одбране је 15.10.2018. године расписало конкурс за пријем 65 извршилаца. Због слабог интересовања у поступку је тад реализован пријем свега 38 извршилаца. У ВЗ „Мома Станојловић” ПВЛ остварују коефицијент на посебне услове службе 25%, а цивилна лица 20%, на који начин су у односу на војна лица која обављају исте послове неспорно дискриминисана имајући у виду да услови за рад и оптерећење на послу нису ништа повољнији него за ПВЛ.

У августу 2019. године, Војни синдикат Србије упутио је сличну иницијативу Министарству одбране, које је у септембру исте године обавестило Војни синдикат Србије, да имајући у виду афирмативни карактер иницијативе прихвата да иврши измене прописа који уређују право на предметни коефицијент, али до данас тако нешто није реализовано, те смо се овом Иницијатовом поново обратили Министарству одбране.“