Скупштина

СКУПШТИНА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Скупштина Војног синдиката Србије је највиши орган Војног синдиката Србије.


Скупштина Војног синдиката Србије доноси општа и појединачна акта из своје надлежности и од значаја за несметан рад и функционисање Војног синдиката Србије, поставља и разрешава органе, тела и овлашћене појединце у Војном синдикату Србије.


Одлуке Скупштине су коначне и извршне за све органе и чланство Војног синдиката Србије.


Скупштина има суверено право да одлучује о свим питањима из надлежности других органа Војног синдиката Србије.

Скупштину Војног синдиката Србије чине председници свих синдикалних група Војног синдиката Србије.

Радом Скупштине председава и руководи Председник Скупштине Војног синдиката Србије или лице које га замењује.

Председник Скупштине Војног синдиката Србије је Душко Толмач. Председника Скупштине можете контактирати на број телефона 066/27-11-00 или путем мејла administracija@vojnisindikatsrbije.rs