Циљеви

Основна сврха деловања Војног синдиката Србије је унапређење и заштита економских, социјалних, радноправних, професионалних, друштвених, културних и других интереса, права и слобода својих чланова.

ЦИЉЕВИ РАДА:

  • Остварити и одржавати репрезентативност Војног синдиката Србије учлањењем најмање 15% запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.
  • Склапање-закључење колективног уговора у име и за рачун својих чланова
  • Побољшање радних услова и степена безбедности и заштите здравља на раду,
  • Заштита материјалних и социјалних права чланова,
  • Заштита и унапређење радноправног положаја чланова.
  • Остваривање учешћа у припреми закона и прописа којима се регулишу положај, статус и права запослених у Министарству одбране и Војсци Србије,
  • Стручно оспособљавање чланова синдиката из области синдикалног организовања,
  • Обезбеђивање солидарне и правне помоћи члановима,
  • Побољшање материјалног и социјалног положаја и стандарда чланова синдиката,
  • Организовање радних и спортских такмичења, рекреативног одмора ради побољшања здравља и психофизичких способности чланова.

ЦИЉЕВИ И ЗАХТЕВИ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

1.Што пре отпочети преговоре за закључење колективног уговора.

2.  Доћи у позицију да равноправно учествујемо у раду тела и радних група за израду и имплементацију прописа у Војсци Србије и Министарству одбране.

3.  Створити просторнотехничке и административне услове за несметан рад ВСС у свим јединицама и установама Војске Србије и Министарства одбране.

4.  Оборити незаконито донет Правилник о изменама и допунама правилника о путним и другим трошковима и другим примањима у Војсци Србије од 12.11.2015. године, и учествовати у изради новог, повољнијег по запослене у Војсци Србије.

5.  Досадашњи типски уговор о раду за професионалне војнике ставити ван снаге и израдити нови у сарадњи са Војним синдикатом Србије као јединим репрезентативним.

6.  У комисије које се формирају приликом пријема у службу војника по уговору, уградити представника репрезентативног синдиката, а за продужетак уговора на одређено време формирати комисије које ће у свом саставу такође имати представника репрезентативног синдиката.

7.   Утврдити јасне критеријуме за продужетак уговора на одређено време.

8.   Спречити неправдано закључење уговора на одређено време на период мањи од 3 године.

9.   Настојати да се у свим организационим целинама Министарства одбране и Војске Србије поштује начело да “за једнак рад припада једнака зарада“, нарочито у погледу цивилних лица на служби у Војсци Србије и Министарству одбране.

10. Настојати да се колегама војним намештеницима и војним службеницима омогући лечење у ВЗУ, као и да буду осигураници Фонда за СОВО, како би се обезбедило да и у погледу права на лечење и другим правима буду изједначени са војним лицима, обзиром да су последњим изменама Закона о Војсци Србије изједначени у погледу обавеза и сврстани у категорију “професионални припадници војске“.

11.  Колективним уговором или изменом одговарајућих одредби Закона о Војсци Србије, омогућити професионалним војницима несметан радни однос у Војсци Србије и након навршених 40 и 50 година живота, наравно, према појединим војноевиденционим специјалностима и у одређеним родовима и службама, у вези са чиме јасно дефинисати критеријуме и услове.

12.  Да се запосленима који су стамбено питање решили путем кредита пре ступања на снагу права на накнаду за трајно решавање стамбеног кредита, омогућити да исту остваре у наредном периоду.

13.  Да се у свим јединицама и установама, за свако радно место, изврше нове процене штетности и исте ускладе са законом, а запосленима у Војсци Србије омогући остаривање бенефита по том основу.

14.  Да се војним намештеницима и војним службеницима у заводима који су недавно прешли из статуса “самодоходовни“ у статус “на буџету“, призна стаж молбе за стан од када су на служби у Војсци, у складу са уговорима о раду, а не како је то сада случај, од дана промене статуса установе у којој су запослени.

15.  Остварити право на топли оброк и регрес.

16.  Остварити право на стварне трошкове превоза.

17.  Имати свог представника у управном одбору Фонда за СОВО.

18.  Утицати на послодавца да професионални припадници Војске у војним здравственим установама имају приоритет у лечењу и смањити периоде чекања на прегледе, тежишно на ВМА.

19.  Утицати на послодавца да унапреди здравствену, а нарочито стоматолошку заштиту професионалних припадника Војске Србије и чланова њихових породица.

20.  Остварити право на штрајк.