Финансирање

Синдикат самостално финансира своју активност.

Извори прихода Војног синдиката Србије су:

  • Чланарина,
  • Наменски прилози и доприноси чланства,
  • Поклони и спонзорства донатора и симпатизера.

Чланарина износи 1,00% нето плате појединачног члана.

Чланарина се може користити искључиво за:

  • Активности Синдикалне групе (промоција Војног синдиката Србије и стварање услова за административно-техничко функционисање Синдикалне групе и коресподенцију са “Централом’)’,
  • Активности Управног одбора –“Централе“,
  • Правну помоћ чланству,
  • Солидарну помоћ чланству,
  • Колективно осигурање чланова

Начин утрошка прикупљене чланарине уређен је Правилником о материјалном и финансијском пословању Синдиката.

ИМОВИНА

Имовима синдиката је заједничка имовина свих чланова Синдиката.

Имовина синдиката је недељива сем у случају престанка постојања синдиката.

Начин стицања и располагање имовине уређује се Правилником о материјалном и финансијском пословању Војног синдиката Србије.