ИНСТРУКЦИЈА за поступање у случају притисака на чланове синдиката од стране командовања и органа ВБА и Војне полиције

Чланом 55. Устава Р. Србије, јемчи се слобода синдикалног удруживања.

Чланом 8. Закона о Војсци Србије, прописано је да су професионални припадници Војске Србије у радном односу, а да им је послодавац Република Србија. Такође, истим чланом је прописано да се на права и дужности професионалних војних лица која нису уређена овим или посебним законом или другим прописом примењују прописи о државним службеницима, општи прописи о раду и посебан колективни уговор за државне органе. Запослени у Војсци Србије, синдикално се организују према општим прописима о раду, а синдикати које образују региструју се у јединственом регистру синдиката који се води при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Чланом 6. Закона о раду, прописано је да се синдикатом, у смислу овог закона, сматра самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

Чланом 218. Закона о раду, између осталог је прописано да се синдикат сматра репрезентативним ако је основан и делује на начелима слободе синдикалног организовања и деловања и ако је независтан од државних органа и послодаваца. Решењем министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 110-00-710/2016-02 од 29. марта 2021. године, Војном синдикату Србије утврђена је репрезентативност у делатности одбране на територији Републике Србије, што значи да му је у законском поступку утврђено и признато да је независтан од државних органа и послодаваца и да делује на начелима слободе синдикалног организовања и деловања!

Чланом 206. Закона о раду, прописано је да се запосленима јамчи слобода синдикалног организовања и деловања, без посебног одобрења, уз упис у регистар.

Чланом 13. став 1. тачка 2) Закона о Војсци Србије, прописано је да нико не сме вршити утицај на припадника Војске Србије да нешто чини или не чини супротно прописима, док је ставом 3. истог члана забрањено повлашћивање или ускраћивање припадника Војске Србије у његовим правима или дужностима, посебно због расне, верске, полне или националне припадности, порекла или због неког другог личног својства (чланства у синдикату).

Све конвенције Међународне организације рада о синдикалним правима и слободама, пре свега Конвенције МОР бр. 87; 135. и 98, које је Србија ратификовала, као и Ревидирана Европска социјална повеља и Европска повеља о људским правима о којој је Србија донела закон, забрањују уплитање државе и послодаваца на рачун синдиката, и било какве активности државе и послодаваца које би биле усмерене на умањење или ускраћивање права на синдикално организовање и синдикалне активности као и на синдикалне слободе.

Конвенција Међународне организације рада, бр. 87. у члану 3. став 2. прописује да се јавне власти морају уздржавати сваке интервенције такве природе која би имала за циљ ограничење или ометање законског извршења права синдиката да организује своје управљање или формулисање свога акционог програма.

Конвенцијом Међународне организације рада бр. 98, у члану 1. прописано је: ‘’Радници треба да користе одговарајућу заштиту против свих дела дискриминације у материји запослења која би могла да буде штетна по синдикалну слободу. Таква заштита се може нарочито применити уколико се ради о делима која би имала за циљ: а) да запослење радника подреде услову да се он не учлањује у синдикат или да престане да припада синдикату; б) да се отпусти радник, или да му се свим осталим средствима нанесе штета ради тога што је он члан синдиката или што учествује у синдикалним делатностима изван радних часова или пристанком послодавца за време радних часова.

Споразумом о техничко – просторним и другим условима за рад Војног синдиката Србије, закљученим дана 14. јуна 2019. године, између Министарства одбране и Војног синдиката Србије, у члану 1. прописано је да је исти обавезујући за све представнике Министарства одбране и Војске Србије, а овим споразумом су ближе уређени услови за несметан рад Војног синдиката Србије у свим јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије, чак и у радно време.

Чланом 152. став 1. Кривичног законика, прописано је: ,,Ко свесним кршењем закона или на други противправан начин спречи или омета политичко, синдикално или друго удруживање или деловање грађана или деловање њихових политичких, синдикалних или других удружења, казниће се новчаном казном или затвором до две године. Ставом 2. истог члана прописано је: ,,Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се затвором од три месеца до три године.“

Све наведено јасно указује да је синдикално организовање запослених у војсци допуштено, слободно, легално и легитимно, да зависи искључиво од слободне воље сваког запосленог лично, а никако до било кога на страни послодавца или државе, а свако ометање или спречавање синдикалног удруживања и деловања од стране представника послодавца, који су још и службена лица ЗАБРАЊЕНО ЈЕ И ПРЕДСТАВЉА КРИВИЧНО ДЕЛО!

Свим припадницима Војске Србије и Министарства одбране, добро је познато да је КОДЕКСОМ ЧАСТИ, Законом о Војсци Србије и Правилом службе Војске Србије,  прописана обавеза супростављања онима који на најгрубљи начин крше и газе људска права и достојанство, који испољавају нечасне намере, руше Уставни поредак и који чине КРИВИЧНА ДЕЛА, а наређења којима би се учинило кривично дело, припадник војске није дужан да изврши, а има обавезу да пријави и да такво наређење одбије! На одбрану Уставног поретка, припадници Војске Србије обавезали су се и заклетвом!

Посебно тежак облик рушења Уставног поретка и кривичних дела добијају она кривична дела која чине војне старешине на командним дужностима, органи ВБА И ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ, јер је њихова законска улога и обавеза да се томе супростављају и да оне који то чине процесуирају.

Зато је веома важно да сваки професионални припадник Војске Србије и Министарства одбране, према којем команданти или органи ВБА, испољавају незаконит притисак и траже им да се исчлане из синдиката, треба да поступе не следећи начин:

  • На почетку разговора на који сте позивани од стране командовања, органа ВБА или Војне полиције, тражите од органа ВБА или Војне полиције да будете информисани о именима, дужностима и бројевима службених легитимација лица која су вас позвала на разговор и о теми разговора, па уколико је тема чланство у синдикату, да од лица која су вас позвала на разговор тражите да се о томе сачини записник или службена белешка, да вам се потом преда примерак записника или службене белешке. Добро је да о томе и сами сачините писану забелешку, по могућству да такав разговор снимите мобилним телефоном или документујете на други начин и све то доставите синдикату. Имајте у виду да органи командовања, ВБА и Војне полиције никако не смеју да обављају разговоре на којима се од лица са којим разговарају тражи да се исчлане из синдиката и да је свако њихово такво поступање кривично дело! Такође, имајте у виду да о сваком разговору на који вас позива ВБА или Војна полиција, а није добровољан, мора бити обавештен јавни тужилац и постојати његова сагласност или налог суда, што је потребно да питате орган ВБА или Војне полиције који вас позива и да то буде унето у записник или службену белешку која се у вези са тим сачињава, а чији примерак су дужни да вам дају уколико тражите. Уколико о том разговору није обавештен јавни тужилац или не постоји налог суда и органи ВБА или Војне полиције не поступају по његовом налогу или налогу суда, у сваком тренутку имате право да одбијете да разговарате и напустите такав разговор. У оваквим случајевима разговор снимите мобилним телефоном и о свему обавестите синдикат чија ће правна служба да вам да помоћ и заштиту.
  • Обавезно упозорите лице које према вама испољава притисак, без обзира да ли је реч о команданту, командиру или органима ВБА или Војне полиције, да то представља кршење Устава, Закона о Војсци Србије, Правила службе ВС, Кодекса части припадника ВС и да се тако чини кривично дело из члана 152, Кривичног законика, а све то снимите мобилним телефоном или документујете на други начин.
  • Тражите да таквом разговору присуствује представник синдиката, особа од поверења у јединици, друго лице којем верујете или адвокат, а уколико вам се не дозволи присуство неке од ових особа да одете са таквог разговора. Уколико немате свог адвоката синдикат ће вам га обезбедити бесплатно.

О свим облицима притисака које будете трпели због чланства у Војном синдикату Србије, у сваком тренутку то можете пријавити и затражити помоћ код представника синдикалне групе у којој сте члан или путем телефона: +38166271112 и +381668270729, или е-поште:  sekretarijat@vojnisindikatsrbije.rs и pravna.pomoc@vojnisindikatsrbije.rs

НИКОМЕ НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ГАЗИ ВАШЕ ДОСТОЈАНСТВО И ВАША ПРАВА!

ЗАКОН ЈЕ НА ВАШОЈ СТРАНИ!