ИНИЦИЈАТИВА МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ЗА УВОЂЕЊЕ КОРЕКТИВНОГ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

Војни синдикат Србије, поднео је иницијативу министру одбране у вези са чланом 202. Правилника о летењу војних ваздухоплова Републике Србије („СВЛ“, бр. 14/18) и тачака 2.1, 2.2 и 2.3 Упутства за спречавање и испитивање угрожавања безбедности летења (Акт Команде РВ И ПВО П.бр 20509-1 од 07.06.2020. године), којом је предлажио измену и допуну Правилника о платама професиоиналних припадника Војске Србије  („Службени војни лист”, бр. 10/17 – пречишћен текст, 13/17, 37/17, 7/18, 30/18, 9/19, 19/19, 18/20, 19/20, 35/20 7/21 и 5/22) и то тако што би се после члана 22.в додао нови члан 22.г који гласи: „Припаднику ваздухопловно техничког особља зависно од оспособљености за рад у степенима одржавања ваздухоплова односно радовима које обавља, припада корективни коефицијент у проценту којим се увећава основни коефицијент и то, 15% за радове у 1. степену одржавања 20% за радове у 2. степену одржавања.“

Наведена допуна је неопходна због повећања мотивисаности припадника ваздухопловно-техничког особља за рад на ваздухопловима и опреми јер одржавање и опслуживање ваздухопловно-техничких материјалних средстава изискује додатне психофизичке напоре као и повећану одговорност. Имајући у виду досадашње и будуће опремање новим средствима, а у исто време одлив кадрова и лош прилив нових, често се дешава да се људство упућује у испомоћ нижем или вишем степену одржавања, да се ради на више различитих типова ваздухоплова у једном дану што за људство представља велики психофизички напор и у крајњем може довести до грешака људства, пропуста и недостатака у раду, па самим тим и угрожавања безбедности летења или удеса и угрожавања оперативних способности РВ и ПВО.

Сматрамо да ће предложена измена и допуна Правилника повољно утицати на мотивисаност и дати подстрек лицима из цивилства да у већем броју конкуришу за пријем у Војску Србије тј. у техничку службу чиме би се повећала попуна кадровима, подигла оцена стања кадрова, растеретили припадници и повећала доступност средстава у употреби бржим извођењем повремених прегледа.