ПРОТЕСТНО ПИСМО МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ЗБОГ НЕТРАНСПАРЕНТНОГ ОБРАЗОВАЊА САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСРСИМА

Репрезентативни Војни синидикат Србије, упутио је данас протетсно писмо министру одбране јер је уместо од Министарства одбране, из медија сазнао да је образован Савет за управљање људским ресурсима, као саветодавни орган министра одбране, који има задатак да разматра предлоге кандидата за унапређења и ванредна унапређења војних лица, постављења војних и цивилних лица, упућивања на усавршавања и школовања у земљи и иностранству, стипендије, специјализације итд.

Иако је Законом о раду (чл. 13. и 209.), недвосмислено прописано да запослени непосредно, односно преко својих представника имају право на консултовање, информисање и изражавање својих ставова о битним питањима у области рада, поред чега је Министарство одбране закључењем споразума са Војним синдикатом Србије о стварању услова за његов несметан рад, прихватило да овај једини репрезентативни синдикат у одбрани обавештава о наведеном и укључује га у радне групе и тела од значаја за радно-правни статус запослених, Министарству одбране наставља праксу нетранспарентне израде прописа и општих аката  и изопштавања синдиката од учешћа у радним телима у којима се одлучује о битним питањима од значаја за положај и статус запослених.

Због наведеног, а првенствено због чињенице да је овај Савет образован “иза затворених врата“ репрезентативни Војни синдикат Србије, затражио је од министра одбране као послодавца из члана 8. Закона о Војсци Србије, да буде обавештен о разлозима због којих није обавештен о изради акта којим се образује и уређује рад Савета за управљање људским ресурсима, као и зашто синдикату није дата прилика да се изјасни о том питању и партиципира у овом телу којем је основна улога да расправља и даје предлоге о положају и статусу запослених, тим пре што истим председава цивил на положају државног секретара.

Имајући у виду законску регулативу, али и чињеницу да Саветом председава и руководи државни секретар који је цивил, те да је војска под цивилном и демократском контролом, не видимо ниједан разлог да се акта о образовању овог кадросвког тела крију од синдиката као представника запослених као и да синдикат са својим представником не партиципира у том телу.