Статутарна комисија

Чланови статутарне комисије су:

– Милош Ђоковић – председник,

– Александра Ачански – члан и

– Братислав Ђорђевић – члан


Статутарна комисија је самостални орган Војног синдиката Србије, кога бира и разрешава Скупштина Војног синдиката Србије.


Статутарну комисију чине три 3 члана који се бирају од редовних чланова Војног синдиката Србије.


Чланови статутарне комисије не могу бити чланови ни једног другог органа или тела Војног синдиката Србије.


Задаци и надлежност Статутарне комисије Војног синдиката Србије су да:


1. Тумачи статут и друга општа акта синдиката,


2. Учествује у припреми и даје мишљење на измене и допуне Статута Војног синдиката Србије,


3. Даје оцену статутарности општих и појединачних аката и одлука органа и тела синдиката,


4. Арбитрира у случају сукоба надлежности поједних органа, тела и овлашћених појединаца у Војном сидикату Србије,


5. Контролише исправност избора у Синдикату,


6. Одлучује о жалбама на акта првостепених органа Војног синдиката Србије.


7. Доноси акта којима налаже правилно и прописно поступање, органа, тела и појединаца у Војном синдикату Србије.


Тумачење, оцену и арбитражу Статутарне комисије могу тражити сви органи Војног синдиката Србије, групе и појединачни чланови.


Чланови статутарне комисије за свој рад одговарају Скупштини Војног синдиката Србије.