Надзорни одбор

Чланови надзорног одбора су:

– Дарко Милићевић – председник,

– Даниел Димић – члан

Надзорни одбор је надзорни, контролни, самостални и независни орган Војног синдиката Србије, кога бира и разрешава Скупштина Војног синдиката Србије.


Надзорни одбор броји 3 члана бираних од редовних чланова Војног синдиката Србије који не могу бити чланови ни једног другог органа нити тела у Војном синдикату Србије.


Чланови надзорног одбора не могу бити лица која су била кривично или прекршајно кажњавана за дела из привреде, против правног саобраћаја и друга тежа кривична дела и прекршаје.

Надлежност Надзорног одбора Војног синдиката Србије:

1. Врши надзор над законитошћу финансирања, расподеле и употребе средстава Војног синдиката Србије.


2. Врши надзор и контролу над остваривањем финансирања, убирања, расподеле, уплате и оправданости употребе чланарине и других средстава Војног синдиката Србије.


3. Даје мишљење о расподели прихода.


4. Доноси правилник о раду Надзорног одбора,


5. Контролише да ли се уредно воде и чувају пословне књиге и документација.


6. Обавља и друге послове у складу са одлукама Скупштине и предлаже председнику Војног синдиката Србије да изврши блокаду подрачуна Синдикалне групе и пренос новчаних средстава на централни рачун Војног синдиката Србије.

Свако у Војном синдикату Србије има право да подношењем притужбе затражи од Надзорног одбора да изврши надзор и контролу органа, тела или овлашћеног појединца у Војном Синдикату Србије.


Надзорни одбор је дужан да у року од 30 дана изврши контролу по поднетој притужби о чему сачињава извештај.


Чланови Надзорног одбора за свој рад одговарају Скупштини Војног синдиката Србије.


Тумачење, оцену и арбитражу Надзорног одбора могу тражити сви органи Војног синдиката Србије, Синдикалне групе и појединачни чланови.