Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор (Централа) је извршни и оперативни орган Војног синдиката Србије који руководи радом Војног синдиката Србије између две Скупштине.

Надлежност Управног одбора Војног синдиката Србије:


1. Руководи радом Војног синдиката Србије и његовим пословањем између две скупштине.
2. Именује и врши опозив представника Војног синдиката Србије у преговорима са послодавцем за закључење колективног уговора,
3. Доноси платформу за колективно преговарање,
4. Стара се о успешном остваривању циљева и начела Војног синдиката Србије одређених Статутом и одлукама Скупштине,
5. Доноси правилнике и појединачна акта од значаја за рад и пословање Војног синдиката Србије.
6. Израђује и предлаже Скупштини усвајање годишњег финансијског плана,
7. Одлучује о сарадњи са другим организацијама и синдикатима у земљи и иностранству.
8. Именује и врши опозив представника Војног синдиката Србије у организацијама и телима где је потребно представљати Војни синдикат Србије,
9. Утврђује односе са социјалним партнерима, другим синдикатима, синдикалним асоцијацијама, друштвеним и међународним организацијама,
10. Додељује награде, похвале и статус почасног члана,
11. Подноси Скупштини годишњи извештај о раду,
12. Расправља о дисциплинској одговорности чланова у првом степену и изриче санкције
13. Одобрава правну и солидарну помоћ.
14. Реализује набавке добара и услуга.
15. Предлаже Скупштини састав органа, тела и именовање овлашћених појединаца у Војном синдикату Србије.
16. Врши послове које му је из своје надлежности пренела Скупштина.
17. Одлучује по молбама и захтевима упућеним Управном одбору.