УСТАВНИ СУД ОДЛУЧИО ПО ИНИЦИЈАТИВИ, ЗАПОСЛЕНИМА У ВОЈСЦИ ПРИПАДА ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС

Поступајући по иницијативи за оцену уставности и законитости, Уставни суд је на својој 5. седници, одржаној 07.04.2022. године, Одлукoм IUo -99/2022 утврдио да одредба члана 2. Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 13/17) није у сагласности са законом. Истом је било прописано: „Плата професионалног припадника Војске Србије одређује се множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату плате при чему су у коефицијенту садржане и накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.“

У истом предмету Уставни суд је одбацио Иницијативу за оцену уставности члана 25. Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије („Сл. гласник РС“, бр. 36/18) тако да остаје на снази одредба члана 92. став 2. Закона о Војсци Србије којом је прописано: „Професионалном војном лицу припада накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење одмора, када се за такву врсту накнаде стекну услови у буџету Републике Србије, у висини коју утврди Влада („ Сл. гласник РС“, 116/07, 88/09, 101/10 – др-, 10/15, 88/15 –одлука УС, 36/18, 94/19 и 74/21).

На основу наведеног јасно је да професионални припадници Војске Србије, до сада нису остваривали ни накнаду трошкова за исхрану у току рада нити регрес за коришћење годишњег одмора, како се то до сада од стране надлежних тврдило.

Како је неспорно да запосленима у војсци ове накнаде припадају и падају на терет послодавца, нема препрека да то право убудуће и остваре због чега је Војни синдикат Србије, данас поднео захтев Влади Р. Србије., да определи средства у буџету за ову намену и да утврди висину наведених накнада.

Након више неуспешних захтева и предлога Министарству одбране и Влади Србије на ову тему, иницијатива Уставном суду коначно је донела позитиван резултат.

Доношење позитивне одлуке данашњем захтеву Војног синдиката Србије, упућеног Влади, у складу са ставом Уставног суда, знатно би се допринело побољшању материјалног положаја запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, од којих већинa остварује плате испод републичког просека.