ПРИСИЛНА ВАКЦИНАЦИЈА У КОМАНДИ ЗА ОБУКУ

Од 29. септембра, у јединицама Команде за обуку Војске Србије, по наређењу команданта овог оперативног састава војске, бригадног-генерала Жељка Петровића, поново се спроводи присилна вакцинација професионалних припадника Војске Србије. Међутим, ово није случај у осталим јединицама и установама Војске Србије и Министарства одбране.

Војни синдикат Србије, о овом неуставном и незаконитом наређењу, одмах је упознао министра одбране као законског представника послодавца и затражио да се свим запосленима у ВС обезбеди заштита основних људских права. До данас министар одбране није поступио по овом захтеву синдиката, а са присилом и претњама кажњавањем, губитком посла и сл. према припадницима Команде за обуку и данас се наставља. Члан 25. Устава Србије, свакоме, па и запосленима у Војсци Србије, јемчи да је телесни и психички интегритет неповредив и јасно прописује да нико без свог слободно датог пристанка не може бити подвргнут медицинским или научним огледима, а опште је познато да су све расположиве вакцине у фази клиничког испитивања и од државе препоручене, а не обавезне.

Поред тога, Заштитник грађана, својим актом број: 18387 од 7.7.2021. године, утврдио је пропусте у Министарству одбране и Војсци Србије, у случају наређење обавезне вакцинације припадника војске и наложио поништавање наређења Начелника Генералштаба ВС, у вези са тим.Чланом 12. Закона о ВС, између осталог је прописано да Војска Србије врши надлежности на основу Устава, закона, других прописа и општих аката и међународних уговора и споразума које је закључила, односно којима је приступила Република Србија, док је чланом 13. Закона о ВС, у ставу 1. тачка 1) прописано да је припадник ВС у вршењу службе, дужан да поступа у складу са Уставом, законом и другим прописима. Чланом 13. став 2. и 3. Закона о ВС, између осталог је прописано да нико не сме вршити утицај на припадника ВС, да нешто чини или не чини супротно прописима, те да је забрањено ускраћивање припадника ВС у његовим правима, што генерал Петровић, у конкретном случају није испоштовао.

На основу свега изнетог, обавештавамо све запослене у Војсци Србије, да је искључиво на њиховој вољи и одлуци, да ли ће се вакцинисати или не и нико због тога на њих не сме да врши никакву присилу, нити да их због тога на било који начин злоставља или дискриминише.

Позивамо све чланове Војног синдиката Србије, који због наведеног трпе било какву присилу или злостављање, да се обрате синдикату за правну помоћ. Против војних старешина који крше Уставом, законима и међународним конвенцијама гарантована права припадника Војске Србије, Војни синдикат Србије, покренуће одговарајуће поступке за утврђивање одговорности укључујићи и подношење кривичних пријава.