ПРИЛИКА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Изменама и допунама Закона о Војсци Србије из 2019.године усвојена је Иницијатива Војног синдиката Србије да се омогући професионалним војницима закључивање уговора о раду до 53.године живота, а на појединим радним местима и до стицања услова за пензионисање.

Чланом 42. поменутог Закона такође је регулисано и да се професионални војник, као и подофицир у радном односу на одређено време, без обзира на године живота, може примити у службу у Војсци Србије на неодређено време, а уколико то захтевају потребе службе.

Овим законским оквиром омогућено је решавање статуса великог броја професионалних војника, који су од увођења ове категорије запослених у Војсци Србије, били у незавидном положају јер нису могли остваривати права која директно проистичу из запослења на неодређено време. Тако да професионални војници нису могли остварити право на пензију из радног односа, нису могли аплицирати за кредите, решавати стамбено питање и др.

Услед великог одлива кадра претходних година, а и увођењем нових средстава и наоружања у Војску Србије, неминовна је потреба за попуном упражњених, као и потенцијално нових формацијских места.

Садашњим стањем ствари могуће је решити статус већине професионалних војника који прелазе 53.године старости, а немају услов за пензионисање, као и великог броја професионалних војника и подофицира који се налазе у радном односу на одређено време.

У последње време сведоци смо огласа које расписује Министарство одбране за попуну одређених формацијских места из цивилства.

Овом приликом морамо скренути пажњу да кадар не треба тражити ван Војске Србије, јер је готово сигурно да се не може обезбедити да тражена формацијска места попуне школовани и искусни појединци јер се знања и вештине које она захтевају не могу стећи у цивилству.

Позивамо Министарство одбране, Генералштаб Војске Србије, као и све команднте јединица и лица укључена у процес кадровања у Војсци Србије да приликом попуне формацијских и новоотворених радних места у Војсци Србије, предност дају већ запосленима у Војсци Србије који су својим самопрегорним радом заслужили да свој статус реше у оквиру војске.

Član 42

Državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu može biti primljen u službu u Vojsci Srbije, radi popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na određeno vreme do tri godine.

Ugovorom o radu na određeno vreme utvrđuju se čin, dužnost, mesto službovanja i trajanje službe, a mogu se uređivati i druga prava i obaveze.

Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik, podoficir, odnosno oficir navršava 53 godine života.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti može se obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Profesionalni vojnik, odnosno podoficir u radnom odnosu na određeno vreme može se, nezavisno od propisanih uslova u pogledu godina života, ukoliko potrebe službe zahtevaju, bez konkursa primiti na službu u Vojsci Srbije na neodređeno vreme u svojstvu podoficira.

Ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba uređuje drugo stručno osposobljavanje za oficira i podoficira iz stava 2. ovog člana.