КРИТИКА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ О СПРЕЧАВАЊУ РАДА НА ЦРНО У ВМА УРОДИЛА ПЛОДОМ

Како је јуче саопштио министар одбране са званичног сајта министарства одбране, у стални радни однос примљено је 113 медицинских радника који ће углавном радити на Војномедицинској академији, Војној болници Ниш, Војној болници Нови Сад, уопште у војном здравству. По његовим речима ради се о наставку политике председника Вучића како да задржимо и како да сачувамо људе у нашем систему.

Министар одбране је овим саопштењем још једном обмануо јавност а званичан сајт министарства одбране подредио личној промоцији.

Војни синдикат је у току 2018. године више пута упозоравао да поред лица која су у Војномедицинској академији ВМА радни однос засновала на основу Уговора о раду, одређени број лица посао у овој  установи обавља на основу Уговора о привременим и повременим пословима. Ради се наиме о медицинским техничарима и болничарима. Овакве уговоре закључују на период од шест месеци, иако је чланом 197. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука  УС и 113/17)  јасно и прецизно прописано да „Послодавац може за обављање послова који су по својој природу такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова, те је извесно да су ови уговори незаконити, те да се одредбе закона о раду не поштују и не спроводе, што је апсурд.
По истеку рока од шест месеци, а до потписивања новог, ова лица настављају да обављају послове, али им се за обављени посао не плаћа, већ се тај рад третира као прековремени рад за који лица следују слободни сати, а за шта се поставља питање да ли ће заиста бити искоришћени? Обзиром да ангажовање на основу Уговора о привременим и повременим пословима, представља рад ван радног односа, за обављени рад не добијају зараду,  већ им се за ангажовање, исплаћује накнада на основу броја остварених часова рада, која је наравно само фиктивно  уговорена, док је у пракси другачије: одрађени часови рада се не исплаћују, па накнада за рад износи много мање од законом загарантоване минималне зараде. На исти начин врши се уплата доприноса, па се у пракси дешава да лице које је радило  годину дана,  оствари девет месеци стажа осигурања. Ови запослени немају право на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада, нити на било какве друге накнаде које припадају  запосленима, као ни право на коришћење боловања или годишњег одмора.

Након што је Војни синдикат Србије почетком новембра прошле године поново указао на проблеме у вези са ангажовањем лица која раде по уговору о привременим и повременим пословима на Војномедицинској академији ВМА, а што је одмах објављено у часопису Курир, Министарство одбране РС се такође огласило у овом листу, признајући да је чак 300 особа на Војномедицинској академији ВМА ангажовано на основу уговора о привременим и повременим пословима, наводећи да је узрок за ово ангажовање чак 576 упражњених радних места, те да се ова лица ангажују „у складу са Законом о раду, као особе ван радног односа на 120 радних дана.“ Од стране Министарства одбране РС,  даље се наводи да се уплата доприноса врши само за дане када су лица радно ангажована, а да се висина новчане накнаде одређује на основу степена стручне спреме за послове на које се ангажују и прописаног коефицијента.

Министар одбране Александар Вулин је на ту дужност дошао 2017. Године од када се и јавио овај проблем. Ако је тачна његова данашња изјава да сада следи политику Александра Вучића како би се сачували људи онда га питамо зашто то није чинио предходне две године и зашто је дозволио да из система оде више од 4000 запослених.

Јасно је да је одлука о пријему 113 медицинских радника последица константних притисака Војног синдиката Србије.

Војни синдикат Србије поздравља ову одлуку министра одбране али га и пита:

  • Зашто није примио свих 300 запослених по уговору о привременим и повременим пословима када је сам изјавио да има 576 упражњених места
  • Како ће попунити остала упражњена места у Војсци Србије и Министарству одбране
  • Када ће осталима који раде по уговору о привременим и повременим пословима почети исплата на време и без кашњења
  • Када ће он и његови сарадници почети да поштују права запослених

Војни синдикат Србије овом приликом још једном позива председника Републике Србије и премијерку да отклоне незаконитости у раду министра одбране и спрече даље урушавање како војног здравства тако и система одбране у целости.

Подсећамо да је ВМА најеминентнија здравствена установа у нашој земљи те да се не сме дозволити да не буде у могућности да пружи здравствену заштиту како војним осигураницима тако и осталим грађанима, због неодговорног понашања министра одбране и упражњених радних места за која је по систематизацији установљено да су неопходна за фуницкионисање ове здравствене установе која дневно збрине и преко хиљаду људи.