МОЛБА ВЛАДИ СРБИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ БИ СЕ ВОЈНИМ ЛИЦИМА ОМОГУЋИЛО РЕФИНАНСИРАЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА

Војни синдикат Србије, упутио је дана Влади Србије молбу за измену или допуну Закључка 05 Број 420-4455 /2021 од 27.05.2021. године, како би се професионалним војним лицима омогућило рефинансирање комерцијалног дела кредита банке, уз останак при субвенцији.

Одређен број ПВЛ реализовао је стамбене кредите по основу Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији, кроз субвенционисање камате за стамбене кредите и дугорочно стамбено кредитирање, у 2010. години, којом је било предвиђено да се на име учешћа од укупног износа од цене непокретности даје 25%. Корисник кредита обезбеђује 5% учешћа а 20% учешћа обезбеђује се из буџета РС, у виду дугорочног стамбеног кредита. Преосталих 75% од цене непокретности, односно тржишног износа кредита обезбеђује пословна банка, а осигурава Национална корпорација за осигурање кредита.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број 420-4455 /2021 од 27.05.2021. године, којим је усвојен Програм рефинансирања субвенционисаних стамбених кредита, ПВЛ није дата могућност рефинансирања стамбених кредита узетих по основу Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији, кроз субвенционисање камате за стамбене кредите и дугорочно стамбено кредитирање.

Код банака (код којих је поднет захтев за рефинансирање кредита) а које нису биле учесници у реализацији конкретне Уредбе (у години реализације субвенционисаног стамбеног кредита односно години исплате средстава из буџета Републике Србије), у овом моменту не постоји могућност рефинансирања комерцијалног дела кредита банке уз останак при субвенцији, односно постоји једино могућност рефинансирања субвенционисаног стамбеног кредита у целости комерцијалним кредитом Банке.’’

Због ове ситуације ПВЛ која су реализовала стамбене кредите по основу Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз субвенционисање камате за стамбене кредите и дугорочно стамбено кредитирање, у 2010. години, дискриминисана, јер не могу да рефинасирају кредите под овим повољним условима као и остали грађани, обзиром да ПВЛ нису обухваћени и препознати Закључком владе.

Стога се Војни синдикат Србије, обратио молбом Влади Републике Србије, и предложио да донесе нови или измени постојећи Закључак 05 Број 420-4455 /2021 од 27.05.2021. године, тако да се и ПВЛ која су узела стамбени кредит по основу Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз субвенционисање камате за стамбене кредите и дугорочно стамбено кредитирање, у 2010. години (и за друге године ако је била донета наведена уредба), омогући рефинансирање комерцијалног дела кредита банке уз останак при субвенцији.