ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 30.11.2015.године Војни синдикат Србије у циљу блокирања примене Решења министра одбране о утврђивању износа дневнице за службено путовање, накнаде за службу на посебним војним објектима, дневних накнада за извршавање посебних задатака и активности и вредности бода за обрачунавање накнаде трошкова због одвојеног живота од породице, накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања, поднео је Влади Републике Србије жалбу следећег садржаја:

На основу члана 41. и 12. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'  бр. 33/97, 31/2001 и ''Сл. гласник РС'' 30/2010), у вези члана 8. став 5. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015) и члана 13. Закона о раду (''Сл. Гласник РС'' 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, Влади Републике Србије, изјављује:

Дана 30.11.2015.године Војни синдикат Србије упутио је Министарству одбране акт следеће садржине:

Дана 12.11.2015. године, министар одбране је потписао, и тако ставио у правни промет Правилник о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, број 7415-18. Овим правилником, у великој мери, оштећени су запослени у Војсци Србије, као и сама Војска Србије, а то се никако није смело дозволити. Војни синдикат Србије доставио је Генералштабу Војске Србије, Иницијативу бр. Ин 25-25/15 од 11.08.2015. године, у којој је у шеснаест образложених предлога дао своје мишљење и сугестије о томе у ком правцу и на који начин би било прихватљиво променити овај правилник. Међутим, Министарство одбране, односно његови органи, наставили су са праксом игнорисања представника запослених и кршењем закона на штету припадника Војске Србије, па тако иза ''затворених врата'', израдили и ставили у правни промет подзаконска акта којима се ближе уређују права запослених у Војсци Србије, без уважавања њихових потреба и воље.

Дана 26.11.2015.године Војни синдкат Србије, поводом критичног стања у војном здравству,  упутио је министру одбране акт следеће садржине  

Поштовани господине Министре,

Дана 18.05.2015. године, актом З 2-29/2015 Војни синдикат Србије упозорио Вас је о хаотичном стању у војном здравству, наводећи конкретне примере озбиљног урушавања система са предлогом мера (непотпуна правна регулатива Фонда СОВО, недостатак правилника, уредби и препорука од стране Фонда и Управе за војно зравство, недовољно обезбеђивање лекова за осигуранике Фонда СОВО и снабдевање ВЗУ нарочито ВМА).

На два одржана састанка са Вама истицали смо проблеме (у јуну и новембру ове године). На последњем састанку смо се најзад сложили у једном, да је ситуација у војном здравству катастрофална!

Дана 19.11.2015. године на позив министра одбране господина Братислава Гашића, одржан је састанак са синдикатима који делују у систему одбране. Војни синдикат Србије одазвао се позиву и на овај састанак упутио петочлану делегацију коју су чинили  чланови Управног одбора и Председник скупштине. Састанку су осим ВСС-а као јединог репрензентативног, присуствовали и други регистровани синдикати у МО и ВС. Састанак је сазван по питањима колективног уговора, стварање просторно-техничких услова за рад синдината и колективног осигурања припадника МО и ВС.
Колективно преговарање: Министар је упознао синдикате да је наредио формирање тима за колективно преговарање, о чему је датаљније говорио в.д. помоћник министра господин Милош Јанковић и изнео да је задатак за формирање овог тима већ издат.
Колективно осигурање: Министар је упознао синдикате са резултатима анкете која је међу припадницима Војске спроведена по том питању. Представници Војног синдиката Србије рекли су тим поводом да су постојећа законска решења добра осим у делу повреде на раду са степеном телесног оштећења у проценту мањем од  20%, јер истима нису предвиђене накнаде за повреде на раду и настали инвалидитет. Према речима министра наставиће се радом на колективном осигурању по сугестијама нашег синдиката.
Поред ових тема Војни синдикат Србије је поставио питање статуса професионалних војника. Министар је упознао све синдикате да је донео Одлуку да се свим професионалним војницима старијим од 40 година којима истиче уговор у 2016. години продужи важност уговора.
На констатацију министра да стање у војном здравству није на задовољавајућем нивоу, што је делом узроковано и недовољним бројем запослених, министар је упознао све синдикате да се у наредној години очекује запослење око 300 медицинских техничара у Војномедицинској академији.
Синдикати су  од стране министра упознати и са висином дневница припадника МО и ВС које су усклађене са Одлуком Владе РС. На изражено незадовољство свих синдиката са наведеним износима, министар је саопштио висине дневница до краја текуће године (КЗБ 1.500,00 динара, рад на терену 800,00 динара и службено путовање 150,00 динара).
Током разговора, на питање Војног синдиката Србије, министар је отклонио све сумње у вези набавке униформи и војничких чизама рекавши да ће сви припадници Војске у наредном периоду добити нове комплете униформи и нову обућу.
Поред ових тема, на састанку је истакнута и обострана потреба – синдиката и МО, чешћег састајања у наредном периоду, чиме би се отклониле несугласице попут оних које су до сада постојале.

Полазећи од чињенице да имају идентичне програмске циљеве потписници ове повеље, на основу заједничке изражене воље, одлучили су да успоставе чврсту и континуирану сарадњу и на тај начин додатно развију и ојачају сопствене ресурсе.

Sporazum PSS VSSV

Sporazum policija vojska 2V

Дана 18.11.2015. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ОКТОБАР 2015.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Такође је извршена уплата и солидарних помоћи за ђаке прваке за чланове који су се касније пријавили за ову врсту помоћи.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/