ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

 

Након признавања репрезентативности и издавања Решења о репрезентативности код послодавца, Војни синдикат Србије је Министарству одбране упутио захтев за отпочињање преговора о закључењу  колективног уговора за запослене у Војсци Србије и Министарству одбране.

 

 

Колективни уговори су врста уговора који производе правна дејства за сва лица која припадају одређеној групи (колективу или некој организацији) која је уговор закључила.  Договорено у колекитвном уговору ни у ком случају не може умањити права запослених предвиђена важећим законима. У случају да је колективни уговор у било ком свом делу неповољнији од важећих законских регулатива, примењује се закон.

 

 

Законом о раду непосредно је дефинисана проблематика колективног уговора. У наставку се можете упознати са најбитнијим елементима и карактеристикама колективног уговора.

 

 

Опште о колективном уговору

Члан 240

 

Колективним уговором, у складу са законом и другим прописом, уређују се права, обавезе и одговоросности из радног односа, поступак измена и допуна колективног уговора, међусобни односи учесника колективног уговора и друга питања од значаја за запосленог и послодавца.

 

Колективни уговор закључује се у писаном облику.

 

 

Врсте колективних уговора:

 

Члан 241

 

Колективни уговор може да се закључи као општи, посебан и код послодавца.

 

Члан 242

 

Општи и посебан колективни уговор за одређену грану, групу, подгрупу или делатност закључују се за територији Републике Србије.

 

Члан 243

 

Посебан колективни уговор закључује се за територију јединице територијалне аутономије или локалне самоуправе.

 

 

 

Учесници у закључивању колективног уговора:

 

Члан 244

 

Општи колективни уговор закључују репрезентативно удружење послодавца и репрезентативнни синдикат основани за територију Републике Србије.

 

Члан 245

 

Посебни колективни уговор за грану, групу, подгрупу или делатност закључују репрезентативно удружење послодаваца и репрезентативни синдикат основани за грану, групу, подгрупу или делатност.

 

Посебан колективни уговор за територију јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе закључују репрезентативно удружење послодаваца и репрезентативни синдикат основани за територијалну јединицу за коју се закључује колективни уговор.

 

Члан 246

 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе закључују оснивач, односно орган који он овласти, и репрезентативни синдикат.

 

Посебан колективни уговор за територију Републике за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе може да закључи Влада и репрезентативни синдикат, ако постоји оправдани интерес и у циљу обезбеђивања једнаких услова рада.

 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће закључују оснивач јавног предузећа, односно орган који он овласти и репрезентативни синдикат.

 

Посебан колективни уговор за лица која самостално обављају делатност у области уметности или културе (самостални уметници) закључују репрезентативно удружење послодаваца и репрезентативни синдикат.

 

Члан 247

 

Колективни уговор код послодавца за јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће и јавне службе закључују оснивач, односно орган који он овласти, репрезентативни синдикат код послодавца и послодавац. У име послодавца колективни уговор потписује лице овлашћено за заступање послодавца.

 

Члан 248

 

Колективни уговор код послодавца закључују послодавац и репрезентативни синдикат код послодавца. У име послодавца колективни уговор потписује лице овлашћено за заступање послодавца.

 

 

Преговарање и закључивање колективног уговора

 

Члан 252

 

У поступку преговарања ради закључивања колективног уговора код послодавца репрезентативни синдикат је дужан да сарађује са синдикатом у који је учлањено најмање 10% запослених код послодавца, ради изражавања интереса запослених који су учлањени у тај синдикат.

 

Члан 254

 

Учесници у закључивању колективног уговора дужни су да преговарају.

 

Ако се у току преговора не постигне сагласност за закључивање колективног уговора у року од 45 дана од дана започињања преговора, учесници могу да образују арбитражу за решавање спорних питања.

 

За делатности од општег интереса, спорови у закључивању, измени и допуни и примени колективних уговора решавају се у складу са законом.

 

 

 

Примена колективних уговора

 

Члан 257

 

Влада може да одлучи да се колективни уговор или поједине његове одредбе примењују и на послодавце који нису чланови удружења послодаваца - учесника колективног уговора.

 

Одлуку из става 1. овог члана Влада може донети ради остваривања економске и социјалне политике у Републици, у циљу обезбеђивања једнаких услова рада који представљају минимум права запослених, односно да би се ублажиле разлике у зарадама у одређеној грани, групи, подгрупи или делатности које битно утичу на социјални и економски положај запослених што има за последицу нелојалну конкуренцију, под условом да колективни уговор чије се дејство проширује обавезује послодавце који запошљавају више од 50% запослених у одређеној грани, групи, подгрупи или делатности.

 

Одлуку из става 2. овог члана Влада доноси на захтев једног од учесника у закључивању колективног уговора чије се дејство проширује, на образложени предлог министарства надлежног за делатност у којој је закључен колективни уговор, а по прибављеном мишљењу Социјално-економског савета.

 

Уз захтев за проширење дејства колективног уговора, подносилац је дужан да достави доказ о испуњености услова из става 2. овог члана.

 

Послодавци које обавезује колективни уговор чије се дејство проширује и број њихових запослених, утврђује се на основу податка органа који води регистар колективних уговора, односно другог надлежног органа у складу са законом.

 

Члан 262

 

Колективни уговор код послодавца обавезује и запослен код послодавца који нису чланови синдиката - потписника колективног уговора. 

 

 

Важење и отказ колективног уговора

 

Члан 263

 

Колективни уговор се закључује на период од три године.

 

По истеку рока из става 1. овог члана, колективни уговор престаје да важи, ако се учесници колективног уговора дукчије не споразумеју најкасније 30 дана пре истека важења колективног уговора.