ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије упутио је Управи за буџет Сектора за буџет и финансије Министарства одбране захтев за превазилажење евидентног проблема у исплати часова ноћног рада запослених у Војсци Србије.

У последње време Војни синдикат Србије примио је  веома велики број жалби од стране својих  чланова који у јединицама Војске Србије обављају ноћни рад. Као проблем наводе да им се часови ноћног рада не исплаћују у пуном износу.

Након што смо дубље анализирали овај проблем, добили смо информацију да Рачуноводствени центар Министарства одбране, одбија да лицима исплати накнаду за ноћни рад за оне часове ноћног рада који прелазе трећину укупног радног времена позивајући се на члан 63. став 3. Закона о раду. У том погледу Рачуноводствени центар Министарства одбране, прекорачио је своја овлашћења и оваквим обрачуном и исплатом ноћног рада, само до трећине укупног радног времена нанео огромну штету припадницима Војске Србије који обављају ноћни рад.

Чланом 62. ставом 1. Закона о раду прописано је „Рад који се обавља у времену од 22,00 часова до 6,00 часова наредног дана сматра се радом ноћу.“

Чланом 63. ставом 3. прописано је „Ако је рад организован у сменама које укључују ноћни рад, послодавац је дужан да обезбеди измену смена, тако да запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу“

Ставом 4. наведеног члана прописано је је да „Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље, само уз његову писану сагласност“

Закон о Војсци Србије својим чланом 99. питање рада ноћу у потпуности је усагласио са цитираним одредбама.

Чак и Правилник о платама професипналних војних лица у Члану 32. ставом 1. прописује да „Професионалном припаднику Војске Србије припада додатак на плату за рад од 22 сата до шест сати наредног дана (рад ноћу).

Ставом 2. истог члана прописано је да „Додатак за сваки сат рада ноћу износи 26% вредности радног сата плате“.

Наиме добро је познато да је организација рада у јединицама Војске Србије у надлежности команданата, а не Рачуноводственог центра Министарства одбране. Команданти су с обзиром на тренутну попуну, дужни да обезбеде непрекидност рада. У ситуацији су  да су приморани да лица која раде сменски рад ангажују за обављање ноћног рада и дуже од једне трећине укупног радног времена. Оцену законитост одлука команданата, врше органи надлежни за вршење таквих контрола, и на њима је да изврше оцену законитости организације ноћног рада у јединицама Војске Србије.

Рачуноводсвени центар Министарства одбране дужан је да исплати накнаду за ноћни рад и то фактички рад, без оцене законитости таквог рада, јер то није у њиховој надлежности.

Овакво поступање Рачуноводственог цента Министарства одбране, а посебно неправилно тумачење одредби које регулишу питање ноћног рада злоупотреба је којом наносисе велика материјална штета припадницима Војске Србије и представља основ за покретање поступака који Министарству одбране могу нанети велике новчане губитке.

Војни синдикат Србије захтева да предузимање хитних мере из надлежности Управе за буџет Сектора за буџет и финансије Министарства одбране, како би се припадницима Војске Србије исплаћивао ноћни рад у пуном износу, а на основу реалног броја часова ноћног рада уписаног у радне листе.