ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Министар одбране се по ко зна који пут прави већи католик од папе, наравно често на штету припадника војске и њихових породица. Тачније, органи Министарства одбране заступају став да припадници односно припаднице војске за случај трудноће и породиљског одсуства треба да примају мање накнаде од оних које им припадају по важећим војним прописима. Само у Војсци Србије и вероватно више нигде у свету закони се примењују по ћефу министра одбране и то углавном на начин који је неповољнији за запослене.

Министар одбране супротно бројним акцијама Владе Републике Србије да подржи породице са децом и тиме унапреди наталитет у Републици Србији укида права дефинисана постојећим правилницима у Војсци Србије и прихвата по припаднике војске неповољно тумачење Управе за буџет и финансије као важеће.

Напомињемо да су права професионалних војних лица из радног односа прописана Законом о Војсци Србије, као и подзаконским актима донетим на основу овог закона, а када нису уређена на овај начин, онда се у складу са одредбом члана 8. став 5. Закона о Војсци Србије, на права и дужности професионалних војних лица и војних службеника примењују прописи о државним службеницима, општи прописи о раду и посебан колективни уговор за државне органе. Међутим, чланом 42. ставом 1. Правилника о платама професионалних војних лица прописано је „Професионалном војном лицу за време привремене спречености за рад због професионалне болести, повреде на служби, трудноће, породиљског одсуства, неге детета или посебне неге детета, на располагању и стању у служби на лечењу и боловању припада накнада плате у истом износу као да је радило“. Став финасијског органа Министарства одбране је да та накнада треба да буде мања.

 

Репрезентативни Војни синдикат Србије, овом приликом указује на следеће. Иако је чланом 75. став 2. Закона о Војсци Србије („Сл. гласник РС“, бр. 116/07,88/09,101/10-др. закон, 88/15-одлука УС и 36/18) прописано да се професионално војно лице које је спречено да врши дужност, због трудноће, породиљског одсуства, неге детета или посебне неге детета разрешава од дужности и има права прописана општим прописима о раду, указујемо на чињеницу да Закон о финансијској подршци породици са децом, није општи пропис о раду, те се као такав не може примењивати на професионална војна лица. Плата професионалних војних лица за време привремене спречености за рад због професионалне болести, повреде на служби, трудноће, породиљског одсуства, неге детета или посебне неге детета, на располагању и стању у служби на лечењу и боловању, тренутно је регулисана чланом 42. Правилника о платама професионалних војних лица чији је доносилац Министар одбране Републике Србије уз сагласност Владе Репуплике, те се ова одредба не може стављати ван снаге актом Управе за буџет, већ искључиво  Изменама и допунама правилника.

У циљу превазилажења неправилног тумачења и још једног поступања министра одбране на штету запослених у Војсци Србије, Војни синдикат Србије упутио је приговор Председници Владе Републике Србије, као и иницијативу да се закони и прописи поштују онакви какви јесу без додворавања било коме и тумачења по основу личних ставова министра одбране.