ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синидкат Србије, поднео је данас Управној инспекцији, пријаву против министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због незаконитог поступања у поступку утврђивања репрезентативности Војног синдиката Србије, за територију Републике Србије у делатности одбране.

Дана 17.10.2016. године, на основу члана 227. став 1. и члана 224. у вези члана 220. Закона о раду (''Сл. Гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 - у даљем тексту Закон) Војни синдикат Србије, поднео је Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца захтев за за утврђивање репрезентативности Војног синдиката Србије за територију Р. Србије у делатности одбране.

Одредбама члана 229. Закона о раду прописано да Одбор одлучује о захтеву за утврђивање репрезентативности у року од 30 дана, а овај одбор по захтеву Војног синдиката Србије није поступио више од 150 дана, односно више од 5 месеци, због чега је од министра за рад новим захтевом из фебруара 2017. године, затражено да у смислу одредби члана 229. став 7. Закона о раду, сам одлучи о предметном захтеву и донесе решење којим ће се ово право признати Војном синдикату Србије, што он до данас такође није учинио.

На описан начин министар за рад, придужио се онима који свесно крше законе које су дужни да спроводе и штите и који свакодневно и упорно раде на урушавању Војске Србије и кршењу права њених припадника.

Репрезентативност у делатности одбране на територији Србије, важна је Војном синдикату Србије, због тога што након њеног признавања овај синдикат долази у позицију да са Владом Србије преговара о закључењу посебног колективног уговора за запослене у делатности одбране.

Очигледно је да министар за рад, више од 270 дана, свесно и намерно опструише признавање овог права припадницима Војске Србије и тако их, грубо кршећи Закон о раду за који је надлежан, омета у остваривању права из радног односа што је преседан.

Имајући у виду изнето, министар за рад, потпуно оправдано носи епитет министра нерада.