ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 05.06.2017.године Војни синдикат Србије поднео је Министарству одбране захтев у коме тражи исплату стручних дежурстава у војно здравственим установама по следећим тачкама:

1. Издавање наредбе, у року од 8 дана од дана пријема овог захтева, под претњом покретања тужбе, којом ће се обезбедити исплата накнада за стручно дежурство у војним здравственим установама за све запослене који су ово дежурство вршили, за период, уназад три године.

2. Обавештење о томе, шта је Министарство одбране предузело у циљу отклањања наведених пропуста и неправилности, обзиром да су штетна пракса и последица и даље присутне.

3. Обавештење о томе, која лица су одговорна за непоштовање прописа и наношење штете запосленима у ВЗУ по предметном и шта је предузето по основу одговорности тих лица.

У образложењу захтева наведено је следеће:

На састанку представника Војног синдиката Србије и министра одбране одржаном дана 18.03.2017. године, представниици Војног синдиката Србије, истакли су као проблем и упозорили представнике Министарства одбране на неправилности у исплати стручних дежурстава у војним здравственим установама. У циљу детаљнијег упознавања министра одбране са уоченим неправилностима, дана 23.03.2017 године, актом заведеним у ВСС под бројем З-5/17, министру одбране достављена је документација из које се може видети да се стручна дежурства у војним здравственим установама не обрачунавају у складу са важећим прописима, због чега је велики број запослених материјално оштећен јер им се накнаде за ово дежурство не исплаћују у прописаном и припадајућем износу.

Да су наводи Војног синдиката Србије, по овом питању тачни, доказује се и актом достављеним од ВМА број 3890-3 од 09.11.2016. године, у коме се констатује да се на основу мишљења, Управе за војно здравство и Сектора за буџет и финансије МО, исплата стручних дежурстава није вршила исправно уназад више година. Под тачком 6. овог акта, наведено је да се траже модалитети за ретроактивну исплату предметне надокнаде. У истом акту се наводи да није одговарано на појединачне захтеве запослених по предметном јер се ради о лицима којима је појединачним актима-решењима утврђено да обављају стручно дежурство. Непоступање по појединачним захтевима запослених такође видимо као незакониту радњу јер свако ко је поднео захтев у циљу остваривања неког свог права из радног односа, мора да добије одговор у року од 30 дана, како то налажу правила управног поступка.

Услед ових околности неспорно је да су се због ћутања администрације, односно непоступања органа и појединаца на страни послодавца, створили услови за покретање колективног тужбеног захтева и остваривање предметних права пред надлежним судом, до чега ће и доћи уколико послодавац настави са штетном праксом и не поступи по овом нашем захтеву у датом року.