ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

По иницијативи Војног синдиката Србије од 22.05.2017.године, дана 29.05.2017.године одржан је састанак представника Управе за војно здравсто са представницима јединог репрезентативног синдиката запослених у систему одбране, Војним синдикатом Србије.

Са стране Управе за војног здравство састанку су присуствовали:  овлашћено лице за обављање послова и задатака начелника Управе за војно здравство пуковник др сци мед Угљеша Јовичић, заступник начелника Војномедицинске академије пуковник Мирослав Вукосављевић и дипломирани правник Управе за војно здравство војни службеник Ивана Нововић Петровић.  Како и сами наводе најкомпетентнији за решавање проблема које је предочио Војни синдикат Србије.

Прво од питања о којима се расправљало био је акт Војномедицинске академије Обавештење о раду ван радног времена. По овом питању председник Војног синдиката Србије нагласио је да иако у правном промету предметни акт је у супротности са законом и прописима. Озбиљно се задире у појединачна права запослених и нарушава њихово здравље и безбедност на раду. Председник Војног синдиката Србије изнео је да из предметног обавештења треба избацити регулисање наградног одсуства те да је неопходно да се ово обавештење још једном размотри и сагледа у складу са позитивним прописима, а о чему се сложио и пуковник др сци мед Угљеша Јовичић.

Везано за проблем доношења појединачних решења о укидању права на одмор и опоравак, која се ових дана достављају запосленима у војном здравству, пуковник Мирослав Вукосављевић, истакао  је да је Војномедицинска Академија одмах након ступања на снагу Уредбе о радном времену, одморима и одсуствима професионалних војних лица,  уочила нелогичности у примени и одмах покренула иницијативу за измену исте.

Др Синиша Русовић, заменик председника Војног синдиката Србије, поставио је питање зашто се ова решења достављају само војним службеницима и да по његовим сазнањима иста нису уручена ни једном официру. По овом питању пуковник Вукосављевић је нагласио да Војномедицинска академија управо предузма све мере да се отклоне нејасноће и проблеми у примени спорне Уредбе.

ВС Ивана Нововић Петровић упознала је присутне  да је почетком године ступила на снагу Уредба о радном времену, одморима и одсуствима професионалних војних лица и да иста регулише да право на плаћено одсуство за опоравак припада лицима која обављају специфичну војну службу и службу под отежаним условима, с тим да су радна места прописана Правилником о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се обавља служба под отежаним условима и специфична војна служба. Указала је да је Управа за војно здравство МО у више наврата иницирала измену предметних прописа, као и да је Војномедицинска академија међу првима указала на нејасноће у примени истих.

Др Синиша Русовић упознао је присутне да су предметни просиди изазвали велико незадовољство међу запосленима на Војномедицинској академији, на шта је пуковник Вукосвљевић одговорио да се прописи морају поштовати, али и да ће предузети све правне и фактичке радње за измену постојећих прописа.

Председник Војног синдиката Србије поставио је питање Правила о изгледу и понашању у Војно медицинској академији, донетог 02. 03.2017.године, указавши да за доношење предметног правила нема правног основа, истичући да правила у Војсци Србије доноси председник Републике Србије, а никако старешине организационих јединица. Такође предочио је да постоје прописи који регулишу изглед униформе и понашање официра и исте треба применити. Овим правилником између осталог крше се и нека лична права загарантована Уставом Републике Србије. По овом питању пуковник Вукосављевић је изјавио да ће поменуто правило бити поново сагледано у духу позитивних прописа.

Др Синиша Русових истакао је проблем униформе посебног особља, односно административног особља оје ради са пацијентима, на шта је пуковник Вукосављевић констатовао да је проблем евидентан те да ће предузети све радње да се административном особљу обезбеди адекватна униформа.

Пуковник Јовичић изнео је да се проблеми у примени неког прописа могу тврдити тек након ступања на снагу и примене истог.

Председник Војног синдиката Србије Новица Антић истако је да Војни синдикат Србије сугерише и жели да помогне у решавању проблема, те је нагласио да је Војни синдикат Србије предложио да се унапреди стандард и положај лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, а првенствено кроз признавање права на трошкове превоза.

По овом питању пуковник Јовичић је позвао на покретање постука и достављање конкретног предлога надлежној организационој јединци Министарства одбране.

Војни синдикат Србије овом приликом поздравља конструктивни дијалог вођен са представницима Управе за војно здравство, али у исто време и осуђује не уважавање струке од стране политичких структура, те немогућност да се уочени проблеми ефикасно рашавају, већ да се исти убацују у непотребне бирокрактске процедуре где на крају о истима расправљају и одлучују некомпетентна и нестручна лица.